ông thọ ông phúc báo oán
 00:16:39 
CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG - RẮN THẦN : ÔNG THỌ, ÔNG

CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG - RẮN THẦN : ÔNG THỌ, ÔNG

Chí Linh - Hải Dương - Rắn thần : Ông Phúc, Ông Thọ báo oán. Tương truyền rằng hai con rắn trên đầu đều có mào hình chữ .
arrow_upward