ၸ ၶ ဝ ၸ တ မ ဝ ၶ ဝ လ လ သ ဝ လ ဢ ဝ မꨤဝ ꨁ ဝ လ ꨤ လ သꨤဝ လ ꨡ ဝ
 00:05:29 
ႁၵ်ႉသူၸွင်ႇႁူႉ ၊ ႁွင်ႉ ယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၊ တႅမ်ႈ ၾူၼ်လႅင်းႁိူင်း

ႁၵ်ႉသူၸွင်ႇႁူႉ ၊ ႁွင်ႉ ယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၊ တႅမ်ႈ ၾူၼ်လႅင်းႁိူင်း

ၽဵင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇၶႃႈႁဝ်းႁၵ်ႉသူၸွင်ႇႁူႉၼႆႉ ႁၢပ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႇသိူဝ.
 02:17:04 
TKL ႁွမ်းႁုပ်ႈၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃႉလီတင်းသဵင်ႈ

TKL ႁွမ်းႁုပ်ႈၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃႉလီတင်းသဵင်ႈ

ႁွမ်းႁုပ်ႈၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃႉလီတင်းသဵင်ႈ ႁွမ်ႁုပ်ႈၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃ.
 00:02:17 
ၸိူင်းပွတ်းဢွၼ်ႇ ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၊ ꨅူိင္းပြတ္းꨡြꨓ္ꨲ ꨁူဝ္းတြꨓ္ꨳ

ၸိူင်းပွတ်းဢွၼ်ႇ ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၊ ꨅူိင္းပြတ္းꨡြꨓ္ꨲ ꨁူဝ္းတြꨓ္ꨳ

The images in this video are for entertainment purposes only. Not pornography ၶွင်ႉၸၢႆးမူၺ်လွႆ၊
 00:10:27 
မၼ်းယွမ်း ၊ ၸိူင်းပွတ်းယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ (တႆးၵေႃႉလီ) มันยอม ตลกไทยใหญ่

မၼ်းယွမ်း ၊ ၸိူင်းပွတ်းယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ (တႆးၵေႃႉလီ) มันยอม ตลกไทยใหญ่

မꨓ္းယြမ္း ၊ ꨅူိင္းပြတ္းယြတ္ꨳꨕူိဝ္ꨓုမ္ꨲ (တꨯးေꨀꨣꨵလီ) ꨅူိင္းꨟူဝ္ꨓꨯꨵꨀ.
 00:12:48 
TKL ၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃႉလီတွၼ်ႈ ပႅတ်ႉသူၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၊ မီးပႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းပၢႆ

TKL ၸိူင်းပွတ်းတႆးၵေႃႉလီတွၼ်ႈ ပႅတ်ႉသူၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၊ မီးပႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းပၢႆ

ꨅူိင္းပြတ္းတꨯးေꨀꨣꨵလီတြꨓ္ꨳ ပꨰတ္ꨵသူꨁိုꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳမꨯꨵ ၊ မီးပꨣးမြꨀ္ꨲလ.
 00:15:57 
ၵိၼ်တူၺ်းၶဝ်ႈသွႆးၵူဝ်းရိယႃး ထူင် 2,000 ပျႃး ၊ ꨀိꨓ္တူꨉ္းꨁဝ္ꨳသြꨯးꨀူဝ္းရိယꨣး ထူင္ 2,000 ပ်ꨣး

ၵိၼ်တူၺ်းၶဝ်ႈသွႆးၵူဝ်းရိယႃး ထူင် 2,000 ပျႃး ၊ ꨀိꨓ္တူꨉ္းꨁဝ္ꨳသြꨯးꨀူဝ္းရိယꨣး ထူင္ 2,000 ပ်ꨣး

ဝီးတီးꨡူဝ္းꨀိꨓ္တꨤင္းꨀိꨓ္ယꨰမ္ꨵꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨀူꨓ္းꨓြꨀ္ꨳမိူင္းꨁ
 00:13:09 
ၸၢႆးတႆးယွမ်းသင် ꨅꨤꨯးတꨯးယြမ္းသင္

ၸၢႆးတႆးယွမ်းသင် ꨅꨤꨯးတꨯးယြမ္းသင္

ၸူိင်းႁူဝ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈလူင်းပွၵ်ႈၼုိင်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉေသလႆၢၼူိဝ်ႉၸူိင်းမၼ်းႄ.
 00:07:58 
TKL ၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈတႆး ꨀꨣꨳꨁꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯး

TKL ၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈတႆး ꨀꨣꨳꨁꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯး

ၸိူင်းပွတ်းလႆၢးၵၢၼ်တႆးၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶေႃႈၶိုၵ်ႉ ꨅိူင္းပြတ္းလꨯꨤးꨀꨤꨓ္တꨯး.
 01:06:33 
မၢဝ်ႇမိူင်းတႆးလႄႈသၢဝ်မိူင်းထႆး မꨤဝ္ꨲမိူင္းတꨯးꨬလꨳသꨤဝ္မိူင္းထꨯး

မၢဝ်ႇမိူင်းတႆးလႄႈသၢဝ်မိူင်းထႆး မꨤဝ္ꨲမိူင္းတꨯးꨬလꨳသꨤဝ္မိူင္းထꨯး

ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလူင်းထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈၶႃႈ။ၶႅၼ်းေတႃႇႁ.
 00:04:57 
็HOMNOON MJ ဢမ်ႇႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉမ်ႂႇထႅင်ႈယဝ်ႉ  75 ပီ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

็HOMNOON MJ ဢမ်ႇႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉမ်ႂႇထႅင်ႈယဝ်ႉ 75 ပီ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ဢမ်ႇႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉမ်ႂႇထႅင်ႈယဝ်ႉ တႅမ်ႈ-ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁွင်ႉ-ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း.
 00:15:25 
6 လွင်ႈဢၼ်ၽူႈပိၼ်ႇသဵင်တႆးၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉလီႁူႉဝႆႉ

6 လွင်ႈဢၼ်ၽူႈပိၼ်ႇသဵင်တႆးၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉလီႁူႉဝႆႉ

6 လွင်ႈဢၼ်ၽူႈပိၼ်ႇသဵင်တႆးၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉလီႁူႉဝႆႉ 6 လြင္ꨳꨡꨓ္ꨕူꨳပိꨓ္ꨲသ.
 00:32:13 
ၽူႈၶႂ်ႈၶဝ်ႈပိုတ်ႇၶွင်ႉယူႇထုပ်ႉႁႃငိုၼ်းၼႂ်းယူႇထုပ်ႉတႆးၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းသေ
 00:05:44 
ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီၸွႆႈၵၼ်ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈၽင်ႇၼမ်ႉတဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၊ กลุ่มไตก็หลีช่วยกันไปขายของกิน
 00:21:05 
ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆးဢွၵ်ႇမႂ်ႇ(31_3_2019) ၊ ꨅိူင္းပိꨓ္ꨲသꨱင္တꨯးꨡြꨀ္ꨲမꨮ္ꨲ(31_3_2019)

ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆးဢွၵ်ႇမႂ်ႇ(31_3_2019) ၊ ꨅိူင္းပိꨓ္ꨲသꨱင္တꨯးꨡြꨀ္ꨲမꨮ္ꨲ(31_3_2019)

ꨗꨤꨀ္ꨲတိတ္းတꨤမ္ꨁြင္ꨵꨓꨯꨵꨗြင္ꨳꨁꨣꨳ ၽၢၵ်ႇတိတ်းတၢမ်ၶွင်ႉၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ.
 00:15:54 
SAI MU LING 2019 เพลงใหม่จายมูหลิ่ง2019ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸၢႆးမူးလိင်ႇ ꨅꨤꨯးမူးလိင္ꨲ 2019

SAI MU LING 2019 เพลงใหม่จายมูหลิ่ง2019ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸၢႆးမူးလိင်ႇ ꨅꨤꨯးမူးလိင္ꨲ 2019

Sai Mu Ling 2019 เพลงใหม่จายมูหลิ่ง วันชาติไตยၵႂၢမ်းမႂ်ႇၸၢႆးမူးလိင်ႇ ႁွင်ႉထုိင.
 01:34:18 
TKJ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸေႈၵဝ်ႇမိူင်းမၢဝ်း (လုင်းၸၢႆးၾႃႉ)

TKJ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸေႈၵဝ်ႇမိူင်းမၢဝ်း (လုင်းၸၢႆးၾႃႉ)

ၶႅပ်းပၢင်ၽုိၵ်းၾွၼ်ႉၼႆႉ ၽူႈဢၼ်ဢဝ်မႃးလူင်းဝႆႉပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ꨁꨰပ္.
 00:06:46 
ၶေႃႈသင်ႇလၢတ်ႈ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႃႈတေၶဝ်ႈထမ်ႈသၢမ်ပီ 29/4/2019

ၶေႃႈသင်ႇလၢတ်ႈ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႃႈတေၶဝ်ႈထမ်ႈသၢမ်ပီ 29/4/2019

ꨁပ္ꨵမꨤꨯ သꨤမ္လိူꨓ္ ꨓိုင္ꨳပြꨀ္ꨳ တꨣꨲဝꨤꨓ္းပရိတ္ꨵ တီꨳထမ္ꨳမိူင.
arrow_upward