អ ឡ ចត រ ន ច
 00:24:39 
ក ខ ខិត​ខំ​រៀន | KOR KHOR STUDY HARD | ចំរៀងកុមារ | 22

ក ខ ខិត​ខំ​រៀន | KOR KHOR STUDY HARD | ចំរៀងកុមារ | 22

Khmer Nursery Rhymes - Kor khor Study Hard ក ខ ខិតខំរៀន កុំខ្មាសអៀនរៀនអោយចាំ ក .
 00:02:18 
អក្សរ​ ឡ - LETTER LOOR

អក្សរ​ ឡ - LETTER LOOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:03:37 
ៀឮៀ២២២២២់២ៀ០ៀ២២២២២ឿឮ១១១ឲ៨ឲ១១ៀឥ

ៀឮៀ២២២២២់២ៀ០ៀ២២២២២ឿឮ១១១ឲ៨ឲ១១ៀឥ

៥៥ឥ៤៥៥៥២០៤៥ឿឥ៥ៀៀៀ៤៦៦ៀឦឲ៧៦៣ម៤ឥ៩២,ឥឦ៧នៀផនផឿផ៤៩៩៦៥៧ឦ៣៥៣១១ៀ២ៀ១១២១១៥ៀ៣៤.
 00:02:37 
អក្សរ ត - LETTER TOR

អក្សរ ត - LETTER TOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:01:49 
អក្សរ រ - LETTER ROR

អក្សរ រ - LETTER ROR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:02:37 
អក្សរ ម - LETTER MOR

អក្សរ ម - LETTER MOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:07:41 
RHM VCD 173 04 ច បងម នថ មីច បែកពីអ ន YOUTUBE 360P

RHM VCD 173 04 ច បងម នថ មីច បែកពីអ ន YOUTUBE 360P

unknown More Videos: 1. CRASH And BURN Hotwheels Cars 2 Radio Controlled ANIMATION CAR CHASE - Learn Numbers .
 00:02:35 
អក្សរ​ ហ - LETTER HOR

អក្សរ​ ហ - LETTER HOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:01:59 
អក្សរ ទ - LETTER TOOR

អក្សរ ទ - LETTER TOOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:01:36 
អក្សរ ប - LETTER BOR

អក្សរ ប - LETTER BOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:01:35 
អក្សរ ឃ - LETTER KHOOR

អក្សរ ឃ - LETTER KHOOR

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:04:47 
យ ទ ទ ស ល ប សង ឃឆ ក ត ទ នហ

យ ទ ទ ស ល ប សង ឃឆ ក ត ទ នហ

VIDEO HAY NHẤT, យ ទ ទ ស ល ប សង ឃឆ ក ត ទ នហ វ.
 00:10:07 
LEÇON N°3 / មេរៀនទី៣ : ដ ឋ ឌ ឍ ណ

LEÇON N°3 / មេរៀនទី៣ : ដ ឋ ឌ ឍ ណ

Voici les 5 consonnes suivantes de l'alphasyllabaire khmer !. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un .
 00:26:00 
LEARNING KHMER ALPAHABET​ - អក្សរ​ភ

LEARNING KHMER ALPAHABET​ - អក្សរ​ភ

Video that teaches your kids how to read Khmer consonant through interactive way of learning which is more fun to the kids.
 00:02:23 
TV SHOW HOT NEWS, អត់មានអក្សរខ្មែរសោះ មានតែអក្សរចិន នៅកំពង់សោម

TV SHOW HOT NEWS, អត់មានអក្សរខ្មែរសោះ មានតែអក្សរចិន នៅកំពង់សោម

អត់មានអក្សរខ្មែរសោះ មានតែអក្សរចិន នៅកំពង់សោម.
 00:03:49 
ជើងខ្លាងប៉ះជើងខ្លោច

ជើងខ្លាងប៉ះជើងខ្លោច

ខថង ថថរដថថងហបហងងថ ងងហ ្្ វងរបន.
 00:01:16 
សស

សស

សស សស សស សស សស សស សស ឋឋ សស សស សស សស សស សស.
arrow_upward